Algemene voorwaarden en diensten - februari '24

ALGEMENE VOORWAARDEN van Migratespot | www.migratespot.com

1. Definities

1.1 Onder “Migratespot” wordt in deze voorwaarden verstaan: Migratespot, gevestigd te Amsterdam.

1.2 Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een overeenkomst met Migratespot heeft gesloten of te dien einde met Migratespot in onderhandeling is.

1.3 Onder “partijen” wordt in deze voorwaarden verstaan: Migratespot en de wederpartij.

2. Algemeen

2.1 Alle aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten van Migratespot geschieden uitsluitend onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

2.2 Bekendmaking van deze voorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding op briefpapier, offerte, orderbevestiging of factuur.

2.3 Bijzondere bedingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen en gelden slechts per geval.

2.4 Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2.5 Ingeval op enige bepaling in de overeenkomst en/of deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, om wat voor reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
De eventuele nietigheid van een deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet.

2.6 Indien Migratespot in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Migratespot het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2.7 De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.8 Migratespot kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. De wederpartij zal van de wijziging schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

2.9 Indien Migratespot als onderdeel van een opdracht werkzaamheden aanvaardt die zij uitbesteedt, zal zij – tenzij het gaat om in de branche ongebruikelijke bedingen – zich volledig kunnen conformeren aan de op de uitbesteding toepasselijke bedingen van de derde opdrachtnemer, hetgeen betekent dat de wederpartij Migratespot reeds nu voor alsdan machtigt aan haar verstrekte opdrachten op deze wijze uit te voeren. Migratespot is gerechtigd in voorkomende gevallen dergelijke algemene voorwaarden te hanteren als aanvulling op de verhouding met de wederpartij. In het bijzonder zijn, voor zover de werkzaamheden van Migratespot bestaan in plaatsing van advertenties, op de relatie met de wederpartij naast deze voorwaarden aanvullend van toepassing de Regelen voor het Advertentiewezen, behoudens voor zover de genoemde regelen met deze voorwaarden in strijd zouden zijn. Voor zover de werkzaamheden van Migratespot bestaan in de productie, bewerking of levering van drukwerk, foto- en reproductiemateriaal dan wel ontwerpen en/of adviezen, zijn aanvullend, voor zover niet met deze voorwaarden in strijd, van toepassing de Leveringsvoorwaarden van de beroepsvereniging Grafische Vormgevers Nederland. Bovengenoemde Regelen en Leveringsvoorwaarden zijn alle gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en zullen gelden zoals deze luiden bij het aangaan van de overeenkomst.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen en voorcalculaties van Migratespot zijn geheel vrijblijvend, ongeacht of deze mondeling dan wel schriftelijk zijn gedaan.

3.2 Alle bij een aanbieding verstrekte inlichtingen en/of specificaties inzake hoeveelheden, maten, samenstelling, kleur en dergelijke gelden steeds bij benadering en zijn voor Migratespot slechts bindend, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is bevestig. Afwijkingen van in aanbiedingen genoemde hoeveelheden, aantallen en kleuren tot 10% worden als begrotingsrisico door de wederpartij geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.

3.3 Behoudens andersluidende afspraak zijn de aanbiedingen van Migratespot gedurende 30 dagen geldig. Indien een aanbieding niet binnen de genoemde termijn van 30 dagen door een opdracht wordt gevolgd, dient de offerte met alle daarbij behorende tekeningen, ontwerpen, berekeningen e. d. binnen 8 dagen na daartoe gedaan verzoek franco aan Migratespot te worden geretourneerd.

4. Overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat Migratespot een opdracht van de wederpartij schriftelijk bevestigt c.q. op het moment dat Migratespot een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

4.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Migratespot slechts, indien zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

4.3 Afspraken met ondergeschikte personeelsleden, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen van Migratespot binden haar niet voor zover zij deze afspraken niet schriftelijk heeft bevestigd.

4.4 De wederpartij is niet gerechtigd zonder overleg met c.q. toestemming van Migratespot de overeengekomen werkzaamheden tevens door een derde te laten verzorgen.

5. Intellectueel en industrieel eigendom

5.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de wederpartij zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart zij Migratespot voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

5.2 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen de wederpartij en Migratespot eindigt, voor zover zij aan de Migratespot toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de wederpartij worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de wederpartij aan Migratespot verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Migratespot voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de wederpartij, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.

5.3 De wederpartij is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is ter zake niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.

5.4 De wederpartij is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Migratespot.

5.5 Migratespot is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.

6. Uitvoering

6.1 Migratespot zal zich naar beste kunnen inspannen de opdracht met zorg uit te voeren. Voor het bereiken van het door de wederpartij gewenste resultaat kan Migratespot evenwel niet instaan.

6.2 Teneinde Migratespot in staat te stellen haar opdracht naar behoren uit te voeren zal de wederpartij, gevraagd en ongevraagd, alle hiervoor benodigde inlichtingen verstrekken.

6.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Migratespot gehouden bij de uitvoering van de opdracht tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van de wederpartij op te volgen. Migratespot is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de opdracht wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform lid 4.

6.4 Indien Migratespot op verzoek of met voorafgaande instemming van de wederpartij werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door de wederpartij aan Migratespot worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Migratespot. Migratespot is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

6.5 De wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 4 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de wederpartij en Migratespot, kunnen worden beïnvloed.

6.6 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Migratespot steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

6.7 Migratespot behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht.

7. Zet-, druk- en andere proeven

7.1 De wederpartij is gehouden de al dan niet op haar verzoek van Migratespot ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Migratespot terug te zenden. Als Migratespot drie dagen na verzending nog geen commentaar op de proeven heeft ontvangen, wordt de wederpartij geacht deze proeven stilzwijgend te hebben goedgekeurd.

7.2 (Uitdrukkelijke of stilzwijgende) goedkeuring van de proeven door de wederpartij geldt als erkenning dat Migratespot de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

7.3 Migratespot is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door de wederpartij (uitdrukkelijk of stilzwijgend) goedgekeurde dan wel gecorrigeerde proeven.

7.4 Elke op verzoek van de wederpartij vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

8. Duur en beëindiging

8.1 Tenzij uitdrukkelijk van het tegendeel blijkt, wordt de overeenkomst tussen partijen geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

8.2 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door opzegging, mits dit per aangetekend schrijven geschiedt en daarbij de navolgende opzegtermijn in acht wordt genomen:
• bij opdrachten met een looptijd tot 1 jaar: 2 maanden;
• bij opdrachten met een looptijd tot 2 jaar: 3 maanden;
• bij opdrachten met een looptijd tot 3 jaar: 4 maanden;
• bij opdrachten met een looptijd langer dan 3 jaar: 6 maanden.

8.3 Migratespot is steeds gerechtigd een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst tussentijds te beëindigen door opzegging, mits dit per aangetekend schrijven geschiedt en daarbij de in het vorige lid genoemde opzegtermijnen in acht worden genomen.

8.4 Migratespot is, onverminderd haar overige rechten, bevoegd de voor bepaalde of onbepaalde tijd gesloten overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, indien de wederpartij, sommatie en ingebrekestelling ten spijt, in strijd handelt met enige contractuele verplichting jegens Migratespot.

8.5 Migratespot is, onverminderd haar overige rechten, bevoegd de voor bepaalde of onbepaalde tijd gesloten overeenkomst bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang op te zeggen
a. in geval de wederpartij failliet wordt verklaard of aan haar surseance van betaling van betaling wordt verleend c.q. indien het faillissement of de surseance van betaling van de wederpartij wordt aangevraagd;
b. In geval van executoriale beslaglegging op de vermogensbestanddelen van de wederpartij dan wel conservatoire beslaglegging die langer dan één maand duurt;
c. In geval van liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of aantoonbare plannen daartoe dan wel indien de wederpartij enigerlei akkoord met haar schuldeisers afsluit of tracht af te sluiten.

8.6 Migratespot is verplicht lopende werkzaamheden tot aan het einde van de relatie normaal en naar behoren af te wikkelen, tenzij de wederpartij anders beslist. Indien de wederpartij dit verzoekt, is Migratespot verplicht zorg te dragen voor een adequate overdracht van de werkzaamheden, echter niet voordat de wederpartij aan al haar (financiële) verplichtingen heeft voldaan.

9. Geheimhouding

Gegevens die verband houden met de uitvoering van de opdracht zullen door Migratespot niet bekend worden gemaakt aan (niet bij deze uitvoering betrokken) derden, behoudens indien en voor zover de openbaarmaking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de wederpartij, krachtens wettelijke bepalingen of uit hoofde van een rechterlijk bevel.

10. Overname personeel

10.1 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Migratespot is het de wederpartij verboden om binnen twaalf maanden na beëindiging van de opdracht medewerkers van Migratespot in dienst te nemen dan wel op enige andere wijze, direct of indirect, tegen betaling of om niet, voor of met haar werkzaam te laten zijn.

10.2 Voor iedere overtreding van het in lid 1 bedoelde verbod verbeurt de wederpartij aan Migratespot een direct opeisbare boete die overeenkomt met een bedrag gelijk aan het op dat moment bij Migratespot geldende hoogste uurtarief vermenigvuldigd met het getal 1040 (zijnde 26 weken van 40 uur per week).

11. Afwikkeling relatie

11.1 Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij Migratespot bevinden, zullen door haar op eerste aanvraag kosteloos aan de wederpartij worden overgedragen, nadat al hetgeen de wederpartij aan haar verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan. Alsdan zal Migratespot ook zonder uitstel de media schriftelijk opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de wederpartij dan wel een door haar aan te wijzen derde.

11.2 In alle gevallen waarin de relatie tussen wederpartij en Migratespot eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk

12. Prijzen

12.1 De overeengekomen prijzen en tarieven zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Migratespot behoudt zich het recht voor alle na dato van de aanbieding of orderbevestiging opgekomen wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren waarop zij in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, aan de wederpartij door te berekenen.

12.2 Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.

12.3 De prijzen en tarieven zijn exclusief BTW.

12.4 Kortingen en provisies worden niet gegeven, tenzij zulks schriftelijk is overeengekomen.

12.5 Voor in opdracht geleverde ideeën, concepten, adviezen, teksten of ontwerpen wordt steeds een al dan niet overeengekomen vergoeding in rekening gebracht, ongeacht of hiervan gebruik wordt gemaakt.

13. Betaling

13.1 Voor elke overeenkomst geldt de algemene conditie: betaling netto contant. Ingeval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn maximaal 14 dagen na datum factuur. Tijdens de uitvoering der opdrachten is Migratespot gerechtigd tussentijds te declareren. Indien Migratespot overgaat tot facturering in delen, verklaart de wederpartij zich ermee akkoord dat iedere deelfactuur een afzonderlijk geheel vormt en uit dien hoofde geheel los staat van voorafgaande en/of opvolgende werkzaamheden resp. facturen. Commercialproduktie- en (ether)mediakosten dienen door Migratespot van de wederpartij te zijn ontvangen voor het tijdstip, waarop Migratespot tot betaling van deze kosten verplicht is. Porto- en andere verspreidingskosten voor postreclamezendingen dienen voor verzending/verspreiding door Migratespot van de wederpartij te zijn ontvangen. Afwijkende betalingsafspraken gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Wanneer de wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen dan wel wanneer Migratespot redenen heeft om te twijfelen aan de stipte nakoming door de wederpartij van haar verplichtingen, zijn alle orderingen van Migratespot direct opeisbaar.

13.2 Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van Migratespot of op een door Migratespot aan te wijzen rekening, zonder korting, opschorting of verrekening, uit welken hoofde dan ook. Betaling anders dan in geld is slechts dan toegestaan, indien de wederpartij hierom verzoekt en Migratespot hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaat.

13.3 Betalingen dienen te worden voldaan in de valuta waarin de overeengekomen prijzen en tarieven zijn uitgedrukt.

13.4 Betalingen van de wederpartij strekken steeds primair tot voldoening van de door haar verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt de wederpartij mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.

13.5 De wederpartij is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.

13.6 Gedurende de periode van haar verzuim is de wederpartij over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

13.7 Bij buitengerechtelijke invordering is de wederpartij, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Migratespot gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste
• 15% over de eerste € 2.950,- (met een minimum van € 113,-)
• 10% over het meerdere tot € 5.899,-
• 8% over het meerdere tot € 14.747,-
• 5% over het meerdere tot € 58.991,-
• 3% over het meerdere boven € 58.991,-.

13.8 Bij gerechtelijke invordering, faillissementsaanvragen daaronder begrepen, blijft de wederpartij de vertragingsrente en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

13.9 Indien de wederpartij met enige betaling in verzuim is, is Migratespot gerechtigd haar prestaties op te schorten, terwijl zij eveneens het recht heeft om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren. In dat laatste geval is de wederpartij verplicht om alle kosten die Migratespot heeft gemaakt ter voorbereiding op de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door Migratespot geleden schade te vergoeden, welke overige schade reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld op ten minste 25% van de nog niet vervallen termijnen en/of nog niet verschuldigde bedragen.

14. Aanbetaling en zekerheidsstelling

14.1 Migratespot is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de opdracht, een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen.

14.2 Migratespot is steeds gerechtigd, alvorens te presteren of met de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, van de wederpartij te verlangen dat zij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van haar betalingsverplichtingen. De wederpartij verplicht zich de verlangde zekerheid binnen acht dagen te stellen.

15. Eigendomsvoorbehoud

15.1 Migratespot behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Migratespot in het kader van deze verkoopovereenkomsten voor rekening en voor risico van de wederpartij werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van Migratespot geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Migratespot tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van haar verplichtingen jegens Migratespot. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in lid 3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van Migratespot bevinden, behoudt Migratespot zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van orderingen, anders dan de in art. 3:92 lid 2 BW genoemde, die Migratespot dan uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mocht hebben.

15.2 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Migratespot te bewaren. De wederpartij is verplicht de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Migratespot op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Migratespot te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Migratespot tegen de wederpartij. Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Migratespot tekortschiet of Migratespot goede grond geeft te vrezen dat zij in de verplichtingen zal tekortschieten, is Migratespot gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koop prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

15.3 Het is de wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde van dit artikel. De wederpartij verbindt zich vorderingen die zij tegen haar afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Migratespot. De wederpartij verbindt zich verder, bedoelde vorderingen, zodra Migratespot de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welken hoofde dan ook tegen de wederpartij.

16. Retentierecht en pandrecht

16.1 Migratespot is, tot het moment dat de wederpartij al haar betalingsverplichtingen jegens haar integraal is nagekomen, jegens een ieder gerechtigd om voor rekening en risico van de wederpartij zaken, documenten en gelden terug te houden.

16.2 Alle zaken, documenten en gelden die Migratespot uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, strekken haar tot onderpand van alle vorderingen die zij ten laste van de wederpartij heeft of zal krijgen.

16.3 Migratespot kan de haar in lid 1 en 2 toegekende rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen de wederpartij nog verschuldigd is in verband met voor gaande overeenkomsten.

16.4 Bij niet-voldoening van de vordering geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of – indien daaromtrent overeenstemming bestaat – onderhands.

17. (Levering) termijnen, levering en risico

17.1 De door Migratespot opgegeven (lever)termijnen gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. Overschrijding van deze (lever)termijnen geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting van haar verplichtingen dan wel ontbinding van de overeenkomst.

17.2 De door Migratespot verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf het kantoor en/of het magazijn en/of de opslagplaats waarin deze zich bij het aangaan van de overeenkomst bevinden. Het risico gaat over op de wederpartij zodra de zaken de bedrijfs- c.q. opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve van de wederpartij zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico is voor de wederpartij. Migratespot is bevoegd, doch nimmer verplicht, de verkochte zaken in gedeelten te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

17.3 Het recht op levering en de andere rechten die voor de wederpartij uit een overeenkomst voortvloeien, zijn niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van Migratespot.

17.4 De wederpartij is verplicht om de gekochte zaken binnen 24 uur nadat deze te harer beschikking zijn gesteld, af te nemen. Na het verstrijken van deze termijn heeft Migratespot, onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, het recht de overeenkomst te annuleren, in welk geval de wederpartij zich verplicht om Migratespot 25% van de overeengekomen koopprijs te betalen als vergoeding voor de gemaakte kosten en de winstderving. De wederpartij is bovendien gehouden alle overige kosten van Migratespot, gemaakt ter voorbereiding van de levering, alsmede alle overige door Migratespot geleden schade te vergoeden.

17.5 Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken geldt voor leveringen “op zicht”:
– dat partijen geacht worden een perfecte en onvoorwaardelijke koopovereenkomst gesloten te hebben, als de wederpartij het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst terugstuurt;
– dat de transportkosten van de (terug)zending voor rekening van de wederpartij zijn;
– dat het risico, met inbegrip van het transportrisico, voor de wederpartij is als in artikel lid 2 omschreven.

18. Reclame

18.1 De wederpartij dient het gepresteerde/geleverde onmiddellijk na de prestatie/levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomen. Eventuele reclames moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze reclames betrekking hebben, schriftelijk bij Migratespot worden ingediend binnen 8 dagen na de prestatie/levering, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het gepresteerde/geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na tijdige reclame aanhangig te zijn gemaakt.

18.2 Reclame is niet toegestaan ter zake van in de handel en de branche gebruikelike of geringe afwijkingen in kwaliteit, maat, gewicht, kleur, hoeveelheid e.d.

18.3 Migratespot is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende reclames, indien de wederpartij aan al haar contractuele verplichtingen jegens Migratespot, uit welken hoofde dan ook, heeft voldaan. De wederpartij is niet gerechtigd haar verplichtingen op te schorten in verband met een door hem ingediende reclame.

18.4 Indien de reclame van de wederpartij, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond is, zal Migratespot na overleg met de wederpartij zorg dragen voor herpresteren c.q. het herleveren van een produkt van hetzelfde soort, het aanbrengen van de nodige verbeteringen dan wel het toepassen van een redelijke prijsreductie. Gehele c.q. gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij is slecht mogelijk met goedkeuring van Migratespot. De wederpartij kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

18.5 Reclames die betrekking hebben op een bepaalde prestatie/levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere prestaties/leveringen.

18.6 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Migratespot mag het geleverde niet worden geretourneerd. Evenals verzendingen aan de wederpartij geschieden retourzendingen aan Migratespot voor rekening en risico van de wederpartij. Slaat Migratespot de geretourneerde zaken op of trekt zij zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van de wederpartij. Uit dez maatregelen kan nooit een goedkeuring of aanvaarding van de retournering worden afgeleid.

19. Aansprakelijkheid

19.1 Behoudens opzet of grove schuld van Migratespot zelf of van haar leidinggevende ondergeschikten is elke aansprakelijkheid van Migratespot voor door de wederpartij of derden geleden schade uitgesloten.

19.2 Migratespot is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan aan personen en zaken.

19.3 Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald, en behoudens voor zover onder haar aansprakelijkheidsverzekering een hoger bedrag wordt uitgekeerd, is de aansprakelijkheid van Migratespot beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag van de netto factuurwaarde van de prestatie/leverantie die de vordering van de wederpartij en/of derden tot gevolg heeft gehad. Indien de overeenkomst hoofdzakelik een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de genoemde factuurwaarde gesteld op het total van de netto vergoedingen die bedongen zijn voor de periode van een jaar.

19.4 Onverminderd hetgeen in de vorige leden is bepaald,
– Is Migratespot voor producten/zaken die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Migratespot;
– Is het risico van de toelaatbaarheid van reclame voor de wederpartij; dit geldt in het bijzonder in het geval dat de reclameacties in strijd zijn met de reclamevoorschriften en -wetten;
– geldt in het algemeen dat door Migratespot in opdracht ontwikkelde producten, ontplooide activiteiten c.q. georganiseerde evenementen voor risico van de wederpartij zijn.

19.5 In geen geval is Migratespot aansprakelijk in de volgende situaties:
– indien de wederpartij de schade niet uiterlijk 14 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd, heeft gemeld aan Migratespot;
– indien de schade is veroorzaakt doordat de wederpartij onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt aan Migratespot.

19.6 Migratespot bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

20. Vrijwaring

20.1 De wederpartij dient Migratespot volledig te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op Migratespot zou kunnen rusten met betrekking tot door Migratespot verrichte diensten of geleverde zaken.

20.2 De wederpartij dient Migratespot eveneens volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden met betrekking tot zaken die Migratespot onder zich heeft in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

21. Overmacht

21.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare niet-nakoming”) wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Migratespot kan worden verlangd.

21.2 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van (de leveranciers van) Migratespot, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen c.q. -gegevens, transportmoeilijkheden, epidemieën, brand, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen, bedrijfsstoringen bij Migratespot c.q. bij haar leveranciers, stormschade en/of andere door natuurgeweld veroorzaakte schade, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, alsmede wanprestatie (“toerekenbare niet-nakoming”) door de leveranciers van Migratespot, waardoor Migratespot haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.

21.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is uitsluitend Migratespot gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden

21.4 Migratespot is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

21.5 Migratespot is gerechtigd zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

22. Toepasselijk recht en geschillen

22.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

22.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere bestaande of toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

22.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is uitsluitend Migratespot gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.

22.4 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan en die behoren tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, worden in eerste instantie bij uitsluiting berecht door de (President van de)Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, tenzij Migratespot er om haar moverende redenen de voorkeur aan geeft de zaak aanhangig te maken bij de Arrondissementsrechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij en behoudens voor zover partijen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen.